дом Общество На информационно събитие представиха проектна идея за изграждане на социални жилища в...

На информационно събитие представиха проектна идея за изграждане на социални жилища в Пловдив

138
ДЯЛ

74 социални жилища ще бъдат изградени в Пловдив, ако бъде одобрена идеята за включване на обект „Изграждане на социални жилища“ в списъка с индикативни операции от Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Това стана ясно по време на информационно събитие относно подаване на фиш за проектната идея.

Заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков разясни целите на проектното предложение, сред които подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение чрез строителство на социални жилища, в които да бъдат настанени представители на целевата група и рехабилитация на прилежащите пространства.

Стана ясно, че интервенциите по ОПРР трябва задължително трябва да се допълват от дейности за осигуряване на образование, заетост, здравеопазване, социално приобщаване на целевата група.

Целевата група по проекта ще включва бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия – лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка.

Те трябва да отговарят на определени условия, а в договорните взаимоотношения с ползвателите на социалния жилищен фонд е необходимо да бъдат заложени като минимум изисквания за следното:

– посещение на образователна институция от децата в училищна възраст;

– включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината;

– включване в програми за социална интеграция;

– лицата да имат избран личен лекар, да се задължат родителите да водят децата си на задължителните имунизации и проверка на здравния им статус;

– мерки за десегрегация и други.

В образеца на договора ще се определят възможните ситуации, при които се прекратява договорът за наем на социалното жилище (регулярно неплащане на наема, неучастие в предложените програми по социалните мерки, др.). В образеца на договора следва да се заложи и максимален период за ползване на социалното  жилище от 3 години  с оглед осигуряване на достатъчен период от време за социализация и интеграция на уязвимите групи и задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване.

Снимка: Община Пловдив