дом Политика МВР въвежда промени в начините за плащане на глоби

МВР въвежда промени в начините за плащане на глоби

631
ДЯЛ

Днес от Областна дирекция МВР обявиха, че от 1 януари 2018 година се въвеждат промени в начина на плащане на глоби, актове и наказателни постановления.

От министерството закриват старите банкови сметки за фишове и наказателни постановления, въвеждайки нова такава.

Тя е със следните данни:

Банка: Сибанк ЕАД – офис „Тунджа“
BIC: BUIB BGSF
IBAN: BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

Глобите от серия „К“ (за нарушения на закона за движение по пътищата) остават без промяна и със следните данни:

Банка: Българска народна банка
BIC: BNBG BGSD
IBAN: BG64 BNBG 9661 3100 1477 01

Глобите от серия „Г“ (за нарушения на Кодекса за застраховането) също остават без промяна:

Банка: Сибанк ЕАД
BIC: BUIB BGSF
IBAN: BG56 BUIB 9888 1092 0526 00

Най-важните данни за въвеждане при банковите преводи са серията на фишовете, номерът, размерът на глобата, трите имена или името на фирмата, имената на задълженото лице по наказателния документ и неговото ЕГН или ЛНЧ, ЕИК по Булстат за фирми.

Източник: МВР