дом Други Пенсионираха съдия Севдалин Божиков със златен знак

Пенсионираха съдия Севдалин Божиков със златен знак

521
ДЯЛ

Вчера Севдалин Божиков отстъпи от заеманата длъжност „съдия“
в Апелативен съд – Пловдив, след като с решение на Висшия
съдебен съвет бе освободен поради навършване на пенсионна
възраст.

По предложение на председателя на Апелативен съд – Пловдив
Магдалина Иванова Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
на основание чл. 202, ал.1 и ал.2, т.2, буква „а“ от Закона
за съдебната власт поощри Севдалин Божиков с отличие „Личен
почетен знак – първа степен – златен“ за проявен висок
професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на
служебните задължения и високи нравствени качества.

Колегията взе предвид становище на Комисията по професионална
етика при Апелативен съд – Пловдив, в което се посочва, че
съдия Божиков изпълнява отговорно и добросъвестно служебните
си задължения, спазва правилата за професионална етика и
поведение, а при вземане на решения по дела се ръководи
единствено от вътрешното си убеждение и закона.